OBCHODNÍ A LICENČNÍ PODMÍNKY 
PRO PRODEJ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

pod značkou Vepišto, kterou provozuje Ing. arch. Anna Kamarásová
se sídlem Pod Hájem 302, 267 01, Králův Dvůr, Česká Republika
identifikační číslo: 08407827
fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku ŽÚ města Beroun od 8. 8. 2019
 pod č. j. MBE/55842/2019/SPR-BuS
pro prodej digitálního obsahu prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vepisto.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Tyto obchodní a licenční podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) značky Vepišto, kterou provozuje Ing. arch Anna Kamarásová se sídlem Pod Hájem 302, 267 01, Králův Dvůr, identifikační číslo 08407827, zapsána v Živnostenském rejstříku ŽÚ města Beroun od 8. 8. 2019 pod č. j. MBE/55842/2019/SPR-Bus (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vepisto.cz (dále jen „webová stránka Vepišto“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“), která se zabývá prodejem upravitelných grafických šablon, které jsou určeny k úpravám uložení a tisku samotným zákazníkem (dále jen „digitální obsah“).

1. 2. Obchodní podmínky obsahují důležité informace, se kterými se zákazník musí seznámit ještě před tím, než si digitální obsah zakoupí.

1. 3. K uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází v okamžiku, kdy objednávka zboží dorazí prodávajícímu.

1. 4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit digitální obsah od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání digitálního obsahu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1. 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v rámci kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1. 6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1. 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2. 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce Vepišto může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání digitálního obsahu (dále jen „uživatelský účet Vepišto“). Kupující v tomto uživatelském rozhraní může také spravovat své objednávky, oblíbené produkty nebo upravovat své osobní údaje.

2. 2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.jettemplate.com (dále jen „webová stránka JetTemplate“) může kupující přistupovat ke svým zakoupeným šablonám po dobu stanovenou v bodě 7.6. (dále jen „uživatelský účet JetTemplate“). Webová stránka JetTemplate provozuje grafický online editor, kde jsou šablony nahrány a zákazník si je zde sám upraví a stáhne do svého počítače/tabletu/chytrého mobilního telefonu (dále jen „zařízení“) ve zvoleném formátu.

2. 3. Prodávající využívá služeb společnosti JetTemplate, (konkrétně její grafický online editor na webové stránce JetTemplate) jejíž obchodní podmínky jsou uvedeny v anglickém jazyce na adrese www.jettemplate.com/terms-and-conditions a ochrana osobních údajů v anglickém jazyce na adrese www.jettemplate.com/privacy-policy.

2. 4. Při registraci na webové stránce Vepišto a při objednávání digitálního obsahu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu Vepišto je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu Vepišto a při objednávání digitálního obsahu jsou prodávajícím považovány za správné.

2. 5. Přístup k uživatelskému účtu Vepišto je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2. 6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu Vepišto třetím osobám.

2. 7. Prodávající může zrušit uživatelský účet Vepišto, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2. 8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet Vepišto nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3. 1. Veškerá prezentace digitálního obsahu umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto digitálního obsahu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3. 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje podrobné informace o digitálním obsahu včetně uvedení toho, co obsahuje a v jakém formátu je poskytován. Ceny digitálního obsahu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. 3. Pro objednání digitálního obsahu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3. 3. 1. objednávaném digitálním obsahu (objednávaný digitální obsah „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3. 3. 2. způsobu úhrady kupní ceny digitálního obsahu (dále společně jen jako „objednávka“).

3. 4. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3. 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky).

3. 6. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi kupujícím a prodávajícím dochází v okamžiku, kdy objednávka zboží dorazí prodávajícímu.


4. CENA DIGITÁLNÍHO OBSAHU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4. 1. Cenu digitálního obsahu dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsobem: bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;

4. 2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

4. 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu digitálního obsahu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. 4. Případné slevy z ceny digitálního obsahu poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4. 5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny digitálního obsahu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5. 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud prodávající před uzavřením smlouvy sdělil zákazníkovi, že okamžité zpřístupnění digitálního obsahu prodávajícím, znamená ztrátu práva na odstoupení od smlouvy. Kupující je na ztrátu práva na odstoupení od smlouvy upozorněn před odesláním objednávky a svůj souhlas s touto skutečností dává zaškrtnutím políčka s touto informací. Digitální obsah tedy NENÍ MOŽNÉ VRÁTIT v zákonné lhůtě 14 dnů bez udání důvodu, jakmile už byl jednou zákazníkovi poskytnut! 

5. 2. Poskytnuním digitálního obsahu se rozumí otevření šablony v editoru zákazníkem, které si může prodávající ověřit v sekci Admin v uživatelském účtu Vepišto na www.jettemplate.com. Neotevřené šablony, které zákazník sice zakoupil, ale zatím je ve svém uživatelském účtu JetTemplate neotevřel, LZE VRÁTIT v zákonné lhůtě 14 dnů bez udání důvodu.


6. DODÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

6. 1. Digitální obsah bude zpřístupněn v zákaznickém uživatelském účtu JetTemplate.

6. 2. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Digitální obsah bude zpřístupněn zpravidla do pěti minut po zaevidování platby.

6. 3. Do pěti minut po zaevidování platby bude zákazníkovi na uvedenou emailovou adresu zaslán email od JetTemplate, který bude obsahovat odkaz na digitální obsah. Zákazník bude vyzván k zadání hesla k účtu, pomocí kterého může zákazník do uživatelského účtu JetTemplate opakovaně přistupovat.

6. 4. S ohledem na charakter produktu (digitální obsah) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

6. 5. Po dodání digitálního obsahu si zákazník co nejdříve zkontroluje jeho dostupnost a funkčnost. Pokud zákazník zjistí vady nebo nedostatky, kontaktuje prodávajícího, aby mohl zjednat nápravu.

6. 6. Zákazník je povinen si před použitím digitálního obsahu přečíst informační sekci na webu (https://vepisto.cz/jak-to-funguje) a řídit se dle instrukcí.

6. 7. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl zákazník k dispozici hardwarové (počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon) vybavení umožňující otevřít a pracovat s digitálním obsahem v internetovém prohlížeči. Internetový prohlížeč musí být aktualizován na nejnovější verzi.

6. 8. Prodávající neodpovídá za nedostupnost digitálního obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení na straně zákazníka.


7. LICENCE, AUTORSKÁ PRÁVA A SANKCE

7. 1. Veškerý digitální obsah (návrhy, šablony, soubory jako celek i jejich části) je chráněn autorským právem a je určen pouze kupujícímu pro jeho osobní použití.

7. 2. Digitální obsah (návrhy, šablony, soubory jako celek i jejich části) není dovoleno používat pro komerční účely, kopírovat, přeposílat, sdílet, prodávat nebo jinak dále jakkoli distribuovat. Licence udělená zákazníkovi je nepřenosná a nepřevoditelná a digitální obsah ani přístup k němu nesmí být poskytnut třetím osobám bez předchozího souhlasu prodávajícího.

7. 3. Tiskoviny, vytvořené vytištěním digitálního obsahu (šablon) není dovoleno prodávat ani prezentovat je jako svoje dílo.

7. 4. Všechny šablony a tiskoviny z nich vytvořené jsou určeny pouze pro jeden konkrétní účel, pro který jsou prodávány. Vytváření dalších verzí tiskovin pro jiné příležitosti NENÍ dovoleno. Tedy například svatební oznámení může zákazník použít pouze jako svatební oznámení, není dovoleno z něj vytvářet např. čísla stolů.

7. 5. Dokončením nákupu zákazník souhlasí s tím, že si před zakoupením přečetl celý popis produktu, tyto obchodní podmínky a vyzkoušel demo, na které je odkaz u každého produktu. Demo je zákazník povinen vyzkoušet na typu zařízení, na kterém bude zakoupenou šablonu upravovat. Případné dotazy může zákazník položit prodávajícímu ještě před provedením nákupu.

7. 6. Každou šablonu bude mít zákazník ve svém profilu na JetTemplate.com k dispozici po 365 dní, po uplynutí této doby bude šablona nenávratně vymazána. Tiskoviny, které zákazník v této době vytvořil a stáhl do svého zařízení, zůstanou zákazníkovi pro osobní potřebu k dispozici na neomezenou dobu. V oprávněném případě může zákazník požádat prodávajícího o prodloužení této lhůty. Prodávající si vyhrazuje právo na rozhodnutí, zda zákazníkovi vyhoví.

7. 7. Prodávající si vyhrazuje právo na okamžité odebrání přístupu k šabloně, pokud zákazník užije digitální obsah v rozporu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu.


8. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

8. 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8. 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že digitální obsah při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující digitální obsah převzal:

8. 2. 1. má digitální obsah vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu digitálního obsahu a na základě reklamy jimi prováděné,

8. 2. 2. digitální obsah odpovídá provedením smluvené předloze, bylo-li provedení určeno podle smluvené předlohy,

8. 2. 3. je digitální obsah v odpovídajícím rozsahu a

8. 2. 4. digitální obsah vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8. 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že digitální obsah byl vadný již při převzetí.

8. 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u digitálního obsahu v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

8. 5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím digitálního obsahu věděl, že digitální obsah má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným používáním digitálního obsahu nebo nesprávným uchováváním.

8. 6. Práva z odpovědnosti za vady digitálního obsahu se uplatňují u prodávajícího.

8. 7. Práva z odpovědnosti za vady digitálního obsahu může kupující konkrétně uplatnit zejména elektronickou poštou na adrese vepisto@gmail.cz či osobně nebo poštou na adrese Pod Hájem 302, 267 01, Králův Dvůr.

8. 8. Nemá-li elektronický obsah vlastnosti stanovené v čl. 8.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat dodání nového digitálního obsahu bez vad, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového digitálního obsahu bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

8. 9. Zákazník uplatní reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vad.


9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9. 1. Kupující nabývá vlastnictví k digitálnímu obsahu zaplacením celé kupní ceny digitálního obsahu.

9. 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9. 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy vepisto@gmail.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9. 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9. 5. Prodávající je oprávněn k prodeji na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10. 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11. 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11. 2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11. 3. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Anna Kamarásová, Pod Hájem 302, 267 01, Králův Dvůr, adresa elektronické pošty vepisto@gmail.cz.

11. 4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 18. 4. 2022