Obchodní a licenční podmínky

OBCHODNÍ A LICENČNÍ PODMÍNKY 
PRO PRODEJ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

pod značkou Vepišto, kterou provozuje Ing. arch. Anna Kamarásová
se sídlem Pod Hájem 302, 267 01, Králův Dvůr, Česká Republika
identifikační číslo: 08407827
fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku ŽÚ města Beroun od 8. 8. 2019
 pod č. j. MBE/55842/2019/SPR-BuS
pro prodej digitálního obsahu prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vepisto.cz


1.ZÁKLANÍ USTANOVENÍ

1.2. Tyto Všeobecné obchodní a licenční podmínky (dále jen „VOLP“) společnosti Vepišto, kterou provozuje Ing. arch. Anna Kamarásová se sídlem Pod Hájem 302, 267 01, Králův Dvůr, identifikační číslo 08407827, zapsána v Živnostenském rejstříku ŽÚ města Beroun od 8. 8. 2019 pod č. j. MBE/55842/2019/SPR-Bus, email vepisto@gmail.com (dále jen „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti vás, fyzických osob, jakožto Kupujících a mě, jakožto Prodávajícího, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy  (dále jen “Smlouva“) uzavřené prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vepisto.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „E-shop Vepišto“), která se zabývá prodejem Digitálního obsahu – Digitálních produktů.

1.2. Kupující vytvořením Objednávky potvrzuje, že se před jejím uzavřením seznámil s těmito VOLP, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením Smlouvy pro Kupující obsažená v článku 2 VOLP a Zásady ochrany osobních údajů a že s nimi výslovně souhlasí a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření Objednávky. 

1.3. Kupující si je vědom, že Produkty, které jsou v nabídce E-shopu Vepišto, jsou pouze k osobnímu použití a že mu koupí těchto Digitálních produktů z E-shopu Vepišto nevznikají žádná práva na použití pro komerční účely. Více čtěte v článku 9 Licence, autorská práva a sankce, který je nedílnou součástí těchto VOLP.

1.4. Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů, které naleznete na webové adrese https://vepisto.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

1.5. Tyto VOLP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit Digitální produkt od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání Digitálního produktu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Nákup v E-shopu Vepišto je možný pouze pro fyzické osoby.

1.6. Ustanovení odchylná od VOLP je možné sjednat v rámci Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOLP.

1.7. Ustanovení VOLP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOLP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.8. Kopii VOLP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení Objednávky na emailovou adresu, kterou uvedl v Objednávce. Fakturu obdrží Kupující formou odkazu ke stažení Faktury v elektronické podobě a tento odkaz je Kupujícímu zaslán na emailovou adresu, kterou Kupující uvede v Objednávce, s čímž Kupující souhlasí. Faktury v listinné podobě společnost Vepišto nezasílá. 

1.9. Znění VOLP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY PRO KUPUJÍCÍ
Prodávající Kupujícímu před uzavřením Smlouvy sděluje, že:

2.1. koupě zboží je možná pouze přes webové rozhraní E-shopu Vepišto.

2.2. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového nebo telefonního připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Vepišto si neúčtuje žádné další poplatky).

2.3. Kupující bere na vědomí, že není možné využít právo na odstoupení od smlouvy o dodání Digitálního produktu, který je dodáván on-line, ve lhůtě 14 dnů, pokud již byl Kupujícímu poskytnut a zároveň pokud byl dodán s předchozím výslovným souhlasem s touto skutečností Kupujícím. Poskytnutím se rozumí otevření Digitálních produktů v Online editoru Kupujícím.
Dokud Digitální produkt poskytnut Kupujícímu nebyl, právo na odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů je možné. Více v článku 8 těchto VOLP Odstoupení od smlouvy.

2.4. požaduje úhradu Ceny bezprostředně po provedení Objednávky a zároveň před započetím plnění Kupujícím, tzn. že Digitální produkt bude zpřístupněn až po úspěšném přijetí platby od Kupujícího.

2.5. Kupující je povinnen přečíst si celý popis Produktu a jeho zakoupením výslovně souhlasí s tím, že se s tímto popisem před nákupem seznámil.

2.6. Kupující je povinnen se před nákupem seznámit se stránkou Vše o nákupu na webu www.vepisto.cz.

2.7. Kupující je povinnen si před zakoupením Digitálního produktu vyzkoušet jeho demo a seznámit se s Digitálním produktem, jeho vlastnostmi a možnostmi v Online editoru. Odkaz na demo nalezne Kupující v popisu u každého Produktu. Demo verzi k vyzkoušení má každý Produkt na E-shopu Vepišto.

2.8. každý Produkt bude mít Kupující ve svém Uživatelském účtu JetTemplate k dispozici po 365 dní od nákupu, po uplynutí této doby bude přístup automaticky ukončen. Kupující může v odůvodněných případech písemně požádat Prodávajícího o prodloužení této lhůty, Prodávající si však vyhrazuje právo žádosti nevyhovět.

2.9. základní návod k Digitálnímu produktu dostane Kupující v elektronické podobě ve formátu pdf jako přílohu emailu s potvrzením dokončené objednávky. Tento návod si může Kupující v případě potřeby sám vytisknout. Stejný návod, ale rozšířený navíc o tipy a obrázky najde Kupující na webu Vepišto v sekci Jak to Funguje.
Některé typy Digitálních produktů, které vyžadují specifické instrukce, mají navíc doplňkový návod přímo v Online editoru a Kupující ho najde v seznamu šablon. Prodávající neposkytuje k Digitálním produktům tištěný návod.

2.10. má nárok na technickou podporu od Prodávajícího na emailu vepisto@gmail.com nebo pomocí kontaktního formuláře na webu v době trvání přístupu k Digitálnímu produktu, tedy po 365 dní od nákupu. Podmínkou využití technické podpory je nejdříve přečtení celé informační sekce Jak to funguje na E-shopu Vepišto, včetně stránky Časté dotazy. Odpověď na otázku v rámci technické podpory dostane Kupující od Prodávajícího bez zbytečného odkladu a nejpozději do tří pracovních dnů. Prodávající si vyhrazuje právo na delší lhůtu pro odpověď v období dovolené Prodávajícího a na tuto skutečnosti je Kupující upozorněn obratem automatickou zprávou (platí pouze pro komunikaci přes email a Facebook Messenger).

2.11. pro správné fungování Online editoru, který je nezbytný k úpravám Digitálních produktů, musí Kupující splnit všechny následující body:

 • 2.11.1. mít vlastní stabilní připojení k internetu o minimální rychlosti stahování (download) 30 Mbit/s a rychlosti nahrávání (upload) alespoň 5 Mbit/s.
 • 2.11.2 mít na svém zařízení nainstalovanou nejnovější aktualizovanou verzi internetového prohlížeče. Online editor je otestován v prohlížečích Chrome, Safari, Firefox a Edge. V jiných prohlížečích Prodávající negarantuje správnou funkci Digitálního produkt.
 • 2.11.3. vlastnit nebo mít přístup k notebooku nebo stolnímu počítači. Online editor funguje i na mobilních telefonech, ale pouze v omezeném režimu.
 • 2.11.4 vlastnit osobní emailovou schránku s emailovou adresou, do které má přístup.

2.12. Prodávající využívá služeb americké společnosti JetTemplate, (konkrétně grafický Online editor na webové stránce www.jettemplate.com) jejíž obchodní podmínky jsou uvedeny v anglickém jazyce na adrese www.jettemplate.com/terms-and-conditions a ochrana osobních údajů v anglickém jazyce na adrese www.jettemplate.com/privacy-policy.

2.13. použití Online editoru je nutné k úpravám zakoupených Digitálních produktů a není možné použít místo něj žádnou náhradu.

2.14. Produkty na E-shopu Vepišto Prodávající s ohledem na jejich povahu neprodává po více kusech. Kupující je záměrně omezen systémem E-shopu Vepišto a může do košíku vložit každý Produkt pouze po jednom kusu, což je v jeho vlastním zájmu jako pojistka proti nepozornosti Kupujícího. Pokud Kupující skutečně vědomě potřebuje některý Produkt dvakrát, může tak učinit jeho zakoupením v další Objednávce.

3. NĚKTERÉ DEFINICE

3.1. Cena je finální částka, nebo-li také kupní cena, kterou budete hradit za Produkt;

3.2. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty;

3.3. Objednávka je závazný návrh Kupujícího na uzavření Smlouvy o koupi Produktu s Prodávajícím;

3.4. Kupující jste vy, osoba nakupující na E-shopu Vepišto, osoba zkoušející demoverzi některého z Produktů na E-shopu Vepišto nebo osoba, která si prohlíží nabídku Produktů na E-shopu Vepišto;

3.5. Produkt je vše, co můžete zakoupit na E-shopu Vepišto;

3.6. Digitální produkt je je typ digitálního obsahu, který je možné prodat prostřednictvím internetu (online) a v prostředí E-shopu Vepišto se jedná o grafickou šablonu, která je určena k úpravám, stažení a tisku Kupujícím;

3.7. Fyzický produkt je hmotný výrobek, který nějakým způsobem uspokojuje potřebu Kupujícího;

3.8. Online editor je grafický editor provozovaný společností JetTemplate;

3.9. Uživatelský účet Vepišto je účet volitelně zřízený na základě údajů sdělených Zákazníkem a umožňuje uchování zadaných údajů, uchování historie objednávek a oblíbených Produktů.

3.10. Uživatelský účet JetTemplate je účet, který je zakládán automaticky a jeho použití je povinné, a pomocí kterého bude mít Zákazník přístup k zakoupeným Digitálním produktům.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Smlouvu s Prodávajícím je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

4.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu Vepišto.

4.3. Veškerá prezentace Digitálních produktů umístěná na E-shopu Vepišto je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto Digitálních produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.4. E-shop Vepišto obsahuje podrobné informace o Digitálních produktech včetně uvedení toho, co obsahují a v jakém formátu jsou poskytovány. Ceny Digitálních produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.5. Pro uzavření Smlouvy a objednání Digitálního produktu je nutné vytvořit na E-shopu Vepišto Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

 • 4.5.1. Informace o nakupovaném Produktu (na E-shopu Vepišto Kupující označí zboží, o jehož nákup má zájem tlačítkem “Přidat do košíku”);
 • 4.5.2. Informace o Ceně a způsobu platby; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu Vepišto a budou uvedeny v Objednávce automaticky na základě zvoleného druhu Produktu; naopak údaje o Ceně za dopravu a způsobu doručení zboží uvedeny nejsou, protože se u Digitálních produktů neuplatní;
 • 4.5.3. Identifikační a kontaktní údaje Kupujícího sloužící k tomu, aby Prodávající mohl doručit Produkt (emailová adresa) a vystavit Fakturu (jméno, příjmení, adresa).

4.6. V průběhu tvorby Objednávky může Kupující až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisknutí tlačítka “Objednávka zavazující k platbě” Objednávku dokončí a všechny vyplněné informace budou odeslány přímo Prodávajícímu.

4.7. Před stiskem tlačítka “Objednávka zavazující k platbě” je potřeba potvrdit (k potvrzení slouží zatrhávací políčka) následující body (bez výslovného souhlasu s nimi není možné Objednávku dokončit):

 • 4.7.1. Potvrzení, že jste se seznámili a souhlasíte s těmito VOLP.
 • 4.7.2. Kupující uděluje souhlas se zánikem práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu, pokud bylo započato plnění v této lhůtě (tzn. Digitální produkt byl otevřen v Online editoru). 
 • 4.7.3. Kupující uděluje zatržením dalšího políčka výslovný souhlas s tím, že si je vědom skutečnosti, že si objednává Digitální produkt a nebude mu doručen Fyzický produkt.

4.8. Prodávající neprodleně po obdržení zaplacené Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (dostane potvrzení Objednávky), a to na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce. Součástí bude potvrzení o úspěšném zaplacení, shrnutí Objednávky, odkaz na stažení Faktury (daňového dokladu) a tyto VOLP (tedy VOLP ve znění účinném ke dni Objednávky) formou přílohy emailu a tyto VOLP zároveň tvoří nedílnou součást Smlouvy. Protože Prodávající umožňuje pouze okamžitou platbu, je email s potvrzením Objednávky a email o dokončení nákupu jeden společný.

4.9. V případě, že má Kupující zřízen Uživatelský účet Vepišto, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě má Kupující povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě Kupujícího bez Uživatelského účtu Vepišto, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat identifikační údaje.

4.10. Smluvní vztah (Smlouva) mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniká v okamžiku, kdy Objednávka dorazí Prodávajícímu.

5. CENA DIGITÁLNÍHO PRODUKTU A ZPŮSOB ÚHRADY

5.1. Cenu Produktu dle Smlouvy hradí Kupující bezhotovostním způsobem.

5.2. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s. r. o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s. r. o.

5.3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

5.4. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.5. V některých případech může Prodávající umožňovat na nákup Produktů využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby Kupující v rámci návrhu Objednávky vyplnil údaje o této slevě (kód) do předem určeného pole. Pokud tak Kupující učiní, budou mu Produkty poskytnuty se slevou.

5.6. Případné slevy z Ceny Produktu poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – Fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – Fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení Ceny Produktu. Fakturu obdrží Kupující formou odkazu ke stažení Faktury v elektronické podobě a tento odkaz je Kupujícímu zaslán na emailovou adresu, kterou Kupující uvede v Objednávce, s čímž Kupující souhlasí. Faktury v listinné podobě společnost Vepišto nezasílá.

6. UŽIVATELSKÉ ÚČTY

6.1. Uživatelský účet Vepišto

6.1.1. Na základě dobrovolné registrace Kupujícího provedené na webové stránce Vepišto může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání Digitálního produktu. Kupující v tomto uživatelském rozhraní může také spravovat své Objednávky, oblíbené Produkty nebo upravovat své osobní údaje. 

6.1.2. Založení Uživatelského účtu Vepišto je dobrovolné a uzavření Smlouvy není jeho založením podmíněno.

6.1.3. Při registraci na webové stránce Vepišto a při objednávání Digitálního produktu je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu Vepišto je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu Vepišto a při objednávání Digitálního produktu jsou Prodávajícím považovány za správné.

6.1.4. Přístup k Uživatelskému účtu Vepišto je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého Uživatelského účtu Vepišto.

6.1.5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet Vepišto, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně VOLP).

6.1.6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet Vepišto nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6.2. Uživatelský účet JetTemplate

6.2.1. Po úspěšném uzavření Smlouvy bude Kupujícímu do pěti minut od přijetí platby automaticky založen účet na webowé stránce JetTemplate. Kupujícímu bude přístup zaslán na emailovou adresu, kterou uvedl v Objednávce a Kupující si dále zvolí heslo k tomuto účtu. Uživatelské jméno je email Kupujícího, který uvedl v Objednávce.

6.2.2. Na základě registrace, která je Kupujícímu automaticky provedena na webové stránce www.jettemplate.com může Kupující přistupovat ke svým zakoupeným Digitálním produktům.

6.2.3. Přístup k Uživatelskému účtu JetTemplate je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého Uživatelského účtu JetTemplate a není dovoleno tyto údaje poskytovat třetím osobám.

7. DODACÍ PODMÍNKY PRO DIGITÁLNÍ PRODUKTY

7.1. S ohledem na charakter Produktů na E-shopu Vepišto (Digitální produkty) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

7.2. Digitální produkt bude Kupujícímu dodán jednorázově a dodáním se rozumí zaslání přístupových údajů ze strany Prodávajícího na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce.

7.3. Přístupové údaje poskytne Prodávající Kupujícímu až po zaplacení celé Ceny a to do pěti minut od zaevidování platby (přístupové údaje posílá automaticky systém Prodávajícího). V případě technických problémů si Prodávající vyhrazuje právo na prodloužení této lhůty a to nejpozději do tří pracovních dnů od písemného oznámení Kupujícího Prodávajícímu, že mu přístupové údaje nebyly po zaplacení Objednávky poskytnuty.

7.4. Kupující bude po zaslání přístupových údajů vyzván k zadání vlastního tajného hesla k účtu, pomocí kterého může do Uživatelského účtu JetTemplate opakovaně přistupovat. Uživatelské jméno je emailová adresa Kupujícího, kterou zadal při tvorbě Objednávky.

7.5. Po dodání Digitálního produktu si Kupující co nejdříve zkontroluje jeho dostupnost a funkčnost. Pokud Kupující zjistí vady nebo nedostatky, kontaktuje Prodávajícího bez zbytečného odkladu, aby mohl zjednat nápravu.

7.6. Digitální produkt bude Kupujícímu zpřístupněn v jeho Uživatelském účtu JetTemplate.

7.7. Kupující bude mít poté Digitální produkt k dispozici po 365 dní od zakoupení.

7.8. Kupující obdrží přístup vždy k nejnovější aktuální verzi Digitálního produktu, která je aktuální v den jeho nákupu.

7.9. Budoucí aktualizace Digitálního produktu nejsou v Ceně.

7.10. Počet stažení Digitálního produktu není omezen.

7.11. Kupující je povinen si před použitím Digitálního produktu přečíst informační sekci na webu (https://vepisto.cz/jak-to-funguje) a řídit se dle instrukcí.

7.12. Prodávající neodpovídá za nedostupnost či nefunkčnost Digitálního produktu v případě nedodržení minimálních požadavků na hardwarové a softwarové vybavení na straně Kupujícího.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

8.1.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku nelze odstoupit od Smlouvy o dodání Digitálního produktu, který je dodáván on-line, ve lhůtě 14 dnů, pokud již byl Kupujícímu poskytnut a zároveň pokud Prodávající před uzavřením Smlouvy sdělil Kupujícímu, že okamžité zpřístupnění Digitálního produktu Prodávajícím, znamená ztrátu práva na odstoupení od smlouvy a svůj souhlas s touto skutečností dává zaškrtnutím políčka s touto informací před odesláním Objednávky.
Digitální produkt tedy NENÍ možné vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů bez udání důvodu, jakmile už byl jednou Kupujícímu poskytnut.

8.1.2. Poskytnutím se rozumí otevření šablony v Online editoru Kupujícím, které si může Prodávající ověřit (a v případě sporu může tuto skutečnost doložit) v sekci Admin ve vlastním uživatelském účtu na webu JetTemplate. Za poskytnuté se tedy považují šablony, které byly Kupujícím otevřeny, staženy, uloženy, upraveny nebo jakkoli jinak použity.

8.1.3. Dokud Digitální produkt poskytnut Kupujícímu nebyl, má Kupující právo na odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů bez udání důvodu. Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení od smlouvy v této lhůtě, musí Kupující dodržet následující podmínky:

8.1.4. Nejpozději 14. den po zaslání přístupových údajů musí být Prodávajícímu písemně odeslán projev vůle o odstoupení od Smlouvy.

 • 8.1.4.1. Odešlete tento vyplněný formulář v elektronické/listinné podobě na email vepisto@gmail.com/adresu Prodávajícího:
  – Předmět: Oznámení o odstoupení od smlouvy o dodání Digitálního produktu
  – Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu Digitálního produktu ………………….. (napište celý název Digitálního produktu)
  – jméno, příjmení, fakturační adresa a emailová adresa Kupujícího
  – datum nákupu
  – číslo Objednávky
  – dnešní datum
  – podpis (pouze v případě listinné formy)
 • 8.1.4.2. Odstoupení je možné zaslat elektronickou formou na email vepisto@gmail.com nebo písemnou formou na adresu Prodávajícího uvedenou v těchto VOLP, vždy s prohlášením, že Kupující odstupuje od smlouvy o dodání Digitálního produktu a s přiložením čísla Faktury nebo Objednávky, aby bylo možno dohledat v databázi daňový doklad. Částka bude vrácena nejpozději 30 dnů od doručení emailu/dopisu s odstoupením od smlouvy.
 • 8.1.4.3. Prodávající zkontroluje, zda Oznámení o odstoupení od smlouvy o dodání Digitálního produktu vyhovuje podmínkám pro vrácení Digitálního produktu a o výsledku informuje Kupujícího emailem do 14 dnů.
 • 8.1.4.4. V případě oprávněného odstoupení Kupujícího od smlouvy o dodání Digitálního produktu je Prodávající oprávněn Kupujícímu bez zbytečného odkladu deaktivovat přístup k vrácenému Digitálnímu produktu.

8.2. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

8.2.1. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit a okamžitě odebrat přístupová práva k Digitálnímu produktu bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že Kupující porušil smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné považuje zejména porušení povinností na ochranu autorských práv ze strany Kupujícího a další body uvedené v článku 9 VOLP

9. LICENCE, AUTORSKÁ PRÁVA A SANKCE

9.1. Kupující je povinen při užívání Digitálního produktu, při prohlížení demoverze Digitálního produktu nebo při prohlížení nabídky Digitálního produktu, který je umístěn na E-shopu Vepišto dodržovat povinnosti stanovené těmito VOLP a právními předpisy upravujícími autorská díla (autorský zákon). Pokud Kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.

9.2. Kupující je oprávněn používat Digitální produkt výhradně pro svou osobní potřebu a nikoliv za účelem dosažení přímého nebo nepřímého  hospodářského nebo obchodního prospěchu.

9.3. Kupující NENÍ oprávněn Digitální produkt E-shopu Vepišto (zakoupený, prohlížený na E-shopu Vepišto nebo prohlížený v demu) kopírovat ani jiným způsobem rozmnožovat, extrahovat z obrazovky, přeposílat, sdílet, pořizovat z něj opisy, výstřižky, prodávat nebo jinak dále distribuovat a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy nebo těmito licenčními podmínkami.  

9.4. Všechny Digitální produkty a tiskoviny z nich vytvořené jsou určeny pouze pro jeden konkrétní účel, pro který jsou prodávány. Vytváření dalších verzí tiskovin pro jiné příležitosti NENÍ dovoleno. Tedy například svatební oznámení může Kupující použít pouze jako svatební oznámení, není dovoleno z něj vytvářet např. čísla stolů.

9.5. Produkty z E-shopu Vepišto (v digitální podobě nebo po jejich vytištění) není dovoleno prezentovat jako svoje dílo a to ani po grafických úpravách samotným Kupujícím.

9.6. Není dovoleno z Produktů odstraňovat vodoznak.

9.7. Při jakémkoli použití produktových obrázků z E-shopu Vepišto třetími stranami je nutné uvést jejich zdroj, a to www.vepisto.cz nebo Vepišto Tiskoviny.

9.8. Veškeré Digitální produkty na E-shopu Vepišto (návrhy, obrázky, texty, grafika, šablony jako celek i jejich části)  a samotný E-shop Vepišto (články na blogu, texty na E-shopu Vepišto a sociálních sítích Vepišto, texty v návodech a instrukcích) je chráněn autorským právem.

9.9. Licence udělená Kupujícímu je nepřenosná a nepřevoditelná a Digitální produkt ani přístupové údaje k němu nesmí být poskytnuty třetím osobám bez předchozího souhlasu Prodávajícího.

9.10. Toto ustanovení VOLP se užije taktéž na Digitální produkt, který Vepišto poskytne Kupujícímu jako dar.

9.11. Tiskoviny, které si Kupující vytvořil a stáhl v elektronické podobě do svého zařízení, zůstanou Kupujícímu pro osobní potřebu k dispozici na neomezenou dobu.

9.12. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit a okamžitě odebrat přístupová práva k Digitálním produktům bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že Kupující porušil smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné považuje zejména porušení povinností na ochranu autorských práv ze strany Kupujícího a další body uvedené v článku 9 těchto VOLP.

10. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

10.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Digitální produkt při převzetí nemá vady. V případě, že Digitální produkt po dodání není ve shodě s Smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Produkt uvedl do stavu odpovídajícího  Smlouvě.

10.3. Digitální produkt je dodáván jednorázově, proto projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od jeho zpřístupnění, má se za to, že Digitální produkt byl vadný již při zpřístupnění.

10.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytuje u Digitálního produktu v době 24 měsíců od zpřístupnění.

10.5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující vadu sám způsobil nesprávným užíváním Digitálního produktu.

10.6. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud nesplnil minimální hardwarové a softwarové požadavky dle článku 2.11 těchto VOLP.

10.7. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud nesplnil základní instrukce k nápravě Digitálního produktu od Prodávajícího (například instalace jiného internetového prohlížeče, restart prohlížeče, aktualizace prohlížeče nebo počítače a podobně).

10.8. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující neposkytl Prodávajícímu spolupráci za účelem zjištění vady. 

10.9. Práva z odpovědnosti za vady Digitálního produktu se uplatňují u Prodávajícího.

10.10. Práva z odpovědnosti za vady Digitálního produktu u může Kupující konkrétně uplatnit zejména elektronickou poštou na adrese vepisto@gmail.cz nebo poštou na adrese Prodávajícího uvedenou v těchto VOLP.

10.11. Nemá-li Digitální produkt smluvené vlastnosti, může Kupující požadovat dodání nového Digitálního produktu bez vad, není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Digitálního produktu bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo pokud by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

10.12. Kupující uplatní reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vad.

11. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

11.1. Zakoupením Digitálního produktu (grafické šablony) Kupující výslovně souhlasí zatržením příslušného políčka s tím, že si je vědom skutečnosti, že si kupuje Digitální produkt určený k vlastnímu tisku Kupujícím a že Kupujícímu nebudou zaslány žádné Fyzické produkty.

11.2. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za grafiku, kterou si Kupující sám nahraje do Online editoru.

11.3. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za grafické úpravy nad rámec a design původního návrhu, které si v Online editoru provede sám Kupující.

11.4. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za mírnou barevnou odlišnost při tisku Digitálního produktu Kupujícím, jelikož záleží na řadě faktorů, jako je rozdíl mezi zobrazováním barev v režimu RGB a CMYK, nastavení obrazovky, kvalitě použité tiskárny, kvalitě použitých inkoustů, kvalitě použitého papíru a dalších. Tyto faktory nemůže Prodávající ovlivnit a Kupující je na tuto skutečnost upozorněn v popisu každého Produktu a s touto skutečností nákupem Produktu souhlasí.

11.5. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za kvalitu tisku Kupujícího, která je způsobená špatným nastavením tiskárny nebo špatným nastavením v tiskovém programu, pokud se nejedná o zjevnou vadu Digitálního produktu.

12. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

12.1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy vepisto@gmail.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

12.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Smlouvy.

12.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, internetová adresa http://www.evropskyspotrebitel.cz jej kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.5. Prodávající je oprávněn k prodeji na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

14. HODNOCENÍ A RECENZE

14.1. Na Eshopu Vepišto uvádím recenze Produktů a hodnocení celého Eshopu Vepišto od Zákazníků. Hodnocení Eshopu Vepišto a všechny recenze Produktů jsou ověřeny a pocházejí od reálných Zákazníků. 

14.2. Zákazník nemusí být na Eshopu Vepišto registrován a přesto může recenzi a hodnocení udělit.

14.3. Hodnocení je umožněno pouze přes unikátní odkaz, který je zaslán v emailu Zákazníkovi několik týdnů po jeho nákupu a to na emailovou adresu, kterou uvedl v Objednávce.

14.4. Zákazník souhlasí se zasláním připomínkového emailu s odkazem na hodnocení zatržením políčka před odesláním Objednávky. Bez souhlasu Zákazníka eshop Vepišto nebude tento email zasílat.


15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Pokud právní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím obsahuje mezinárodní prvek (tedy například Prodávající poskytuje Produkt mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud je Kupující spotřebitelem, nejsou tímto dotčena jeho práva plynoucí z právních předpisů.

15.2. Veškerou korespondenci si Prodávající s Kupujícím budou doručovat elektronickou poštou. Emailová adresa Prodávajícího je uvedena u kontaktních údajů Prodávajícího. Prodávající bude Kupujícímu doručovat korespondenci na jeho emailovou adresu uvedenou v Objednáce, v Uživatelském účtu Vepišto, v Uživatelském účtu JetTemplate nebo na emailovou adresu, ze které Kupující Prodávajícího kontaktoval.

15.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody.

15.4. Prodávající je oprávněn změnit a doplnit tyto VOLP, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.

15.5. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky apod.) nenese Prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má Prodávající i Kupující právo od Smlouvy odstoupit.

15.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

15.7. Smlouva včetně VOLP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není Kupujícím přístupná. Vždy však tyto VOLP a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdrží Kupující emailem a Kupující tedy bude mít vždy přístup ke Smlouvě i bez součinnosti Prodávajícího. Prodávající proto doporučuje si email s potvrzením Objednávky a těmito VOLP uložit.

15.8. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Anna Kamarásová, Pod Hájem 302, 267 01, Králův Dvůr, adresa elektronické pošty vepisto@gmail.cz.

Tyto všeobecné obchodní a licenční podmínky nabývají účinnosti 23. 1. 2023